Credit: Pixabay

עם החזרה לשגרת עבודה, התחדשה קבלת הקהל בכל לשכות משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, בימים א'-ה' בין השעות 9:00-13:00 וביום ד' גם בין השעות 15:00-17:00. קבלת הקהל מבוצעת על פי הנחיות התו הסגול.

לשכת נציבות תלונות הציבור בנצרת- רח' פאולוס השישי 85, המרכז הלבן.

לשכות נציב תלונות הציבור עומדות לרשות הקהל הרחב מטעם מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, המשמש כנציב תלונות הציבור ומאפשרות לכל אדם, בכל גיל, להתלונן אם נפגע במישרין או נמנעה ממנו טובת הנאה כתוצאה מפעולות או מחדלים של גופים ממלכתיים או ציבוריים (לא גופים פרטיים) כגון: משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, מפעלים או מוסדות מדינה, חברות ממשלתיות, חברות הנתמכות על ידי הממשלה ועובדי גופים אלו.

את התלונה ניתן להגיש בעל פה, בכתב או באופן מקוון. הגשת התלונה והבירור אינן כרוכות בתשלום. בכדי להגיש תלונה בעל פה, יש לפנות לאחת מלשכות נציבות הציבור והתלונה תירשם על ידי אחד העובדים. המתלונן יחתום על התלונה שהועלתה בכתב. תלונה בכתב ניתן להגיש בכל שפה, בתלונה יש לפרט את נושא התלונה, לציין את שם המתלונן וכתובתו ולחתום, ניתן לצרף מסמכים רלוונטיים לתלונה ולשלוח בדואר לכתובת: רחוב מבקר המדינה 2, קרית הלאום, ת"ד 1081, ירושלים, מיקוד 9101001, או בפקס – 02-6665204, או לכתובת מייל [email protected] לא ניתן להתלונן באמצעות הטלפון, אך ניתן להגיש תלונה גם באופן מקוון, באתר מבקר המדינה, על ידי מילוי טופס: "הגשת תלונה". לאנשים עם מוגבלות יינתן סיוע במילוי התלונה, בהתאם לצורך.

עם קבלת התלונה היא תועבר לבדיקה וטיפול של אחד מהאגפים בנציבות, העוסק בבירור תלונות על הגוף שהתלונה מתייחסת אליו. המתלונן יקבל אישור על קבלת התלונה בנציבות.

חשוב לדעת כי טרם הגשת תלונה לנציבות תלונות הציבור, יש למצות את ההליכים מול הגוף הרלוונטי עליו מתלוננים . יש לציין כי לא ניתן להגיש תלונה בעילום שם.

לשכת נציבות תלונות הציבור בנצרת- רח' פאולוס השישי 85, המרכז הלבן.

לפרטים נוספים אתר מבקר המדינה- https://www.mevaker.gov.il/

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here